บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล สุขภาพดีกับบูพา / บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
Bookmark and Share
โรคมะเร็ง ย้อนกลับ
เกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์ร่างกายเกิดการแบ่งตัวในแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้     ประมาณการณ์ว่าในคนทุกๆ 10 คน  จะเกิดมะเร็งขึ้น  4 คน ตลอดช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง

นานาสาระของโรคมะเร็ง

ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละเซลล์จะเกิดการสร้างและซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมการแบ่งตัวไม่ให้มากจนเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้น เซลล์ดังกล่าวจะมีการแบ่งตัวในแบบที่ม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เกิดก้อนเนื้องอกขึ้นในที่สุด

เราสามารถแบ่งชนิดของเซลล์เนื้องอกได้ออกเป็น 2 ชนิด ชนิด benign และ ชนิด malignant

เนื้องอกชนิด benign  เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ไม่มีการกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่อาจมีขนาดใหญ่มากจนสามารถกดเบียดอวัยวะข้างเคียงได้

เนื้องอกชนิด malignant เป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง สามารถกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

วิดีโอ "พัฒนาการของมะเร็ง"
 

ชนิดของโรคมะเร็ง

ในปัจจุบันมีโรคมะเร็งมากกว่า 200 ชนิด โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มโรคตามชนิดของเซลล์มะเร็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มะเร็งชนิด carcinoma

มะเร็งชนิดนี้เกิดจากเซลล์ epithelium  ยกตัวอย่างมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร  สามารถแบ่งชนิดมะเร็ง carcinoma ได้เป็น 4 ชนิด ตามชนิดของเซลล์  epithelium ได้แก่
 • Squamous cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ squamous ซึ่งเป็นเซลล์ที่บุอยู่ตาม ผิวหนัง ในปาก ทางเดินหายใจ และหลอดอาหาร
 • Adenomatous cell carcinomas    เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ glandular ที่บุตาม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน และไต
 • Transitional cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ transition ที่บุตามผนังกระเพาะปัสสาวะ
 • Basal cell carcinomas เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นผิวหนัง
มะเร็งชนิด sarcoma

เกิดจากเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของ กระดูก กล้ามเนื้อ ผนังหลอดเลือด และไขมัน สามารถแบ่งเซลล์ sarcoma ได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ได้แก่  bone sarcomas และ soft tissue sarcomas มะเร็งชนิดนี้พบได้น้อย เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ (2-3 ราย ในผู้ป่วยที่ไดรับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งทั้งหมด)

มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (leukemia และ lymphoma)

เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดใน ไขกระดูก ม้าม ต่อมธัยมัส และต่อมน้ำเหลือง พบได้น้อยเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ  

อาการของโรคมะเร็ง

สามารถมีอาการได้หลากหลายรูปแบบ อาการที่ทำให้ต้องนึกถึงโรคนี้ได้แก่
 • ตรวจพบก้อนขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ยกตัวอย่าง การตรวจพบก้อนที่เต้านมในผู้หญิง ก้อนที่ลูกอัณฑะในผู้ชาย
 • การมีเลือดออกมากผิดปกติ เช่น ในปัสสาวะ อุจจาระ
 • อาการไอออกเลือด
 • อาการน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาหตุ
สาเหตุของโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่
 • อายุที่เพิ่มขึ้น  ประมาณ 2 ใน 3 ราย ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะมีอายุที่มากกว่า 65 ปี
 • การสูบบุหรี่
 • พันธุกรรม
 • อาหาร
 • รังสีอุลตร้าไวโอเลต
 • การติดเชื้อ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัส human papilloma virus ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
 • การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น asbestos และ สารกัมมันตภาพรังสี
 • ระดับภูมิต้านทานที่ลดลง ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

อาศัยจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจเลือด เอกซ์เรย์ MRI, CT, และ อุลตร้าซาวด์
การตรวจเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก และในบางครั้งอาจต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) ซึ่งได้จากการตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กเพื่อการแยกโรค

การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และระยะของโรคมะเร็งนั้นๆ จุดมุ่งหมายในการรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบใหญ่ได้แก่
 • เพื่อหายขาดจากโรค
 • เพื่อชะลอการดำเนินของโรค
 • เพื่อรักษาแบบประคับประคอง ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
การรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายทาง เช่น โดยการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกไป การฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาฮอร์โมน การปลูกถ่ายไขกระดูก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้แพทย์หลายสาขาวิชา ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 1ราย

การให้กำลังใจช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง

            การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญมากในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากบางครั้งผู้ปวยอาจเกิดภาวะท้อแท้หมดหวัง หรือเกิดโรคซึมเศร้า  กรณีที่ไม่สามารถรักษาให้โรคมะเร็งหายขาดได้  ในบางครั้งอาจจะต้องมีการรักษาแบบประคับประคอง (palliative therapy) ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแทน
ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิต คือ ส่วนสำคัญที่ให้ร่างกายทำงานได้ เพราะเลือดที่มีออกซิเจน และสารอาหารสูงจะถูกสูบฉีดเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยหัวใจ ความดันโลหิตเกิดจากผลของการบีบตัวของหัวใจร่วมกับขนาด/ความยืดหยุ่นของ
อ่านเพิ่มเติม
การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
การระบาดตามระบาดวิทยาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โรคประจำถิ่น(Endemic) โรคระบาด(Epidemic) และโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก(Pandemic) โดยการระบาดทั่วโลกของไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
อ่านเพิ่มเติม
การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (การทำบอลลูน)
เป็นการช่วยไม่ให้หลอดเลือดอุดตัน ทำให้เลือดไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอ การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary angioplasty) เป็นการช่วยไม่ให้หลอดเลือดอุดตัน ทำให้เลือดไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น หลอดเลือดหัวใจคือหลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อเวลาผ่านไปไขมันในหลอดเลือดเกาะตัวกันทำให้หลอดเลือดแคบลงซึ่งเรียกว่าหลอดเลือดตีบ ปริมาณเลือดและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจจึงลดลง อาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ (angina) การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นการเปิดทางเส้นเลือดที่แคบให้เลือดไหลได้สะดวกมากขึ้นเพื่อที่จะนำเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างขั้นตอนการทำแพทย์จะใส่บอลลูนเล็กๆ และใส่ขดลวดเพื่อให้หลอดเลือดเปิด
อ่านเพิ่มเติม
ผื่นแอกทินิกเคอราโทซิส
Actinic keratoses หรือ Solar keratoses เป็นผื่นผิวหนังที่มีลักษณะหยาบเป็นขุย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เซลล์ผิวหนังถูกทำลายจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จึงมักพบผื่นชนิดนี้บริเวณผิวหนังที่มีการสัมผัสแสงอาทิตย์บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
 • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
 • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
 • บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ