บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
Bookmark and Share
โรคมะเร็ง ย้อนกลับ
เกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์ร่างกายเกิดการแบ่งตัวในแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้     ประมาณการณ์ว่าในคนทุกๆ 10 คน  จะเกิดมะเร็งขึ้น  4 คน ตลอดช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง

นานาสาระของโรคมะเร็ง

ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละเซลล์จะเกิดการสร้างและซ่อมแซมอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมการแบ่งตัวไม่ให้มากจนเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้น เซลล์ดังกล่าวจะมีการแบ่งตัวในแบบที่ม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เกิดก้อนเนื้องอกขึ้นในที่สุด

เราสามารถแบ่งชนิดของเซลล์เนื้องอกได้ออกเป็น 2 ชนิด ชนิด benign และ ชนิด malignant

เนื้องอกชนิด benign  เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง ไม่มีการกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่อาจมีขนาดใหญ่มากจนสามารถกดเบียดอวัยวะข้างเคียงได้

เนื้องอกชนิด malignant เป็นเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง สามารถกระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ เนื้องอกชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

วิดีโอ "พัฒนาการของมะเร็ง"
 

ชนิดของโรคมะเร็ง

ในปัจจุบันมีโรคมะเร็งมากกว่า 200 ชนิด โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มโรคตามชนิดของเซลล์มะเร็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มะเร็งชนิด carcinoma

มะเร็งชนิดนี้เกิดจากเซลล์ epithelium  ยกตัวอย่างมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร  สามารถแบ่งชนิดมะเร็ง carcinoma ได้เป็น 4 ชนิด ตามชนิดของเซลล์  epithelium ได้แก่
 • Squamous cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ squamous ซึ่งเป็นเซลล์ที่บุอยู่ตาม ผิวหนัง ในปาก ทางเดินหายใจ และหลอดอาหาร
 • Adenomatous cell carcinomas    เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ glandular ที่บุตาม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน และไต
 • Transitional cell carcinomas  เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ transition ที่บุตามผนังกระเพาะปัสสาวะ
 • Basal cell carcinomas เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นผิวหนัง
มะเร็งชนิด sarcoma

เกิดจากเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของ กระดูก กล้ามเนื้อ ผนังหลอดเลือด และไขมัน สามารถแบ่งเซลล์ sarcoma ได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ได้แก่  bone sarcomas และ soft tissue sarcomas มะเร็งชนิดนี้พบได้น้อย เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ (2-3 ราย ในผู้ป่วยที่ไดรับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งทั้งหมด)

มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (leukemia และ lymphoma)

เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดใน ไขกระดูก ม้าม ต่อมธัยมัส และต่อมน้ำเหลือง พบได้น้อยเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆ  

อาการของโรคมะเร็ง

สามารถมีอาการได้หลากหลายรูปแบบ อาการที่ทำให้ต้องนึกถึงโรคนี้ได้แก่
 • ตรวจพบก้อนขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ยกตัวอย่าง การตรวจพบก้อนที่เต้านมในผู้หญิง ก้อนที่ลูกอัณฑะในผู้ชาย
 • การมีเลือดออกมากผิดปกติ เช่น ในปัสสาวะ อุจจาระ
 • อาการไอออกเลือด
 • อาการน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาหตุ
สาเหตุของโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่
 • อายุที่เพิ่มขึ้น  ประมาณ 2 ใน 3 ราย ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะมีอายุที่มากกว่า 65 ปี
 • การสูบบุหรี่
 • พันธุกรรม
 • อาหาร
 • รังสีอุลตร้าไวโอเลต
 • การติดเชื้อ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัส human papilloma virus ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
 • การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น asbestos และ สารกัมมันตภาพรังสี
 • ระดับภูมิต้านทานที่ลดลง ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์
การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

อาศัยจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจเลือด เอกซ์เรย์ MRI, CT, และ อุลตร้าซาวด์
การตรวจเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก และในบางครั้งอาจต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) ซึ่งได้จากการตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กเพื่อการแยกโรค

การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และระยะของโรคมะเร็งนั้นๆ จุดมุ่งหมายในการรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบใหญ่ได้แก่
 • เพื่อหายขาดจากโรค
 • เพื่อชะลอการดำเนินของโรค
 • เพื่อรักษาแบบประคับประคอง ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
การรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายทาง เช่น โดยการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกไป การฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาฮอร์โมน การปลูกถ่ายไขกระดูก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้แพทย์หลายสาขาวิชา ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 1ราย

การให้กำลังใจช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง

            การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญมากในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากบางครั้งผู้ปวยอาจเกิดภาวะท้อแท้หมดหวัง หรือเกิดโรคซึมเศร้า  กรณีที่ไม่สามารถรักษาให้โรคมะเร็งหายขาดได้  ในบางครั้งอาจจะต้องมีการรักษาแบบประคับประคอง (palliative therapy) ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแทน
ก่อนหน้า   ถัดไป
 
Related Tips
โรคเมอร์ส (MERS)
โรคเมอร์ส เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus :MERS CoV) ขณะนี้พบว่า การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และล่าสุด มีการระบาดที่เกาหลีใต้ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจํากัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน หลายกลุ่ม
อ่านเพิ่มเติม
เชื้อไวรัสอีโบล่า
เชื้อไวรัส Ebola เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอาการโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งไม่ใช่โรคที่เกิดใหม่เพราะมีรายงานการพบเชื้อโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเกือบ 40 ปีมาแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มียารักษาเฉพาะ จึงทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงจากอาการอักเสบของตับ ไต รวมถึงการมีเลือดออกเหมือนโรคไข้เลือดออกเพราะเชื้อไวรัส Ebola ทำให้เลือด
อ่านเพิ่มเติม
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบหมายถึงการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ ในความเป็นจริงกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจใช้ในกรณีการติดเชื้อในปัสสาวะ ซึ่งหมายถึงการติดเชื้อในรูปแบบใดก็ตามในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะอย่างเดียว
อ่านเพิ่มเติม
โรคโลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อคนที่เป็นโรคโลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก ในเนื้อหาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ และการรักษา
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องบูพา?
 • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
 • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
โทร 0 2677 0000 Ext. 5501
สอบถามข้อมูลทางอีเมล
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล โดยบูพาจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สุขภาพดีกับบูพา
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ